THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để liên thông với Hệ thống Dịch vụ công quốc gia, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chuyển đổi sang hệ thống mới từ ngày 01/4/2022 theo địa chỉ dưới đây https://dichvucong.vista.gov.vn/

Giới thiệu

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 

 
CHỨC NĂNG

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN, có chức năng tham mưu và giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về  KH&CN.
 

NHIỆM VỤ 
 

§         Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành: các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về KH&CN, phát triển chợ công nghệ và thiết bị, phát triển các mạng thông tin KH&CN tiên tiến ; Dự thảo chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, đề án phát triển thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác CSDL quốc gia về KH&CN, phát triển chợ công nghệ và thiết bị, trung tâm giao dịch thông tin công nghệ, các mạng thông tin KH&CN tiên tiến ;

§      Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; 

§     Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác CSDL quốc gia về KH&CN;

§       Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ thuộc lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác CSDL quốc gia về KH&CN, phát triển chợ công nghệ và thiết bị, các mạng thông tin KH&CN tiên tiến;

§         Chỉ đạo chuyên ngành về lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các cơ quan có thẩm quyền của các Bộ, ngành và địa phương; đăng ký, lưu giữ kết quả và sử dụng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quản lý và cấp mã số chuẩn quốc tế cho các xuất bản phẩm kế tiếp (ISSN);

§         Xây dựng và phát triển hệ thống thống kê KH&CN, Hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN thống nhất trong cả nước; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, chủ trì triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về KH&CN; phát triển CSDL về thống kê KH&CN;

§         Tổ chức và phát triển Thư viện KH&CN Quốc gia ; duy trì và phát triển Liên hiệp thư viện Việt Nam về các nguồn thông tin KH&CN (Vietnam Library Consortium); chủ trì cập nhật, bổ sung và phát triển nguồn thông tin KH&CN cho cả nước; 

§         Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích-tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội;

§         Xây dựng và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN;

§         Tổ chức và phát triển các chợ công nghệ và thiết bị quy mô quốc gia và quốc tế; tổ chức, tham gia các triển lãm, hội chợ KH&CN trong nước và quốc tế;; 

§         Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN);

§         Cập nhật và phát triển Cổng thông tin, thư viện, thống kê KH&CN Việt Nam (VISTA); Duy trì và phát triển hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL); xuất bản Tạp chí Thông tin và Tư liệu, các sách KH&CN, các xuất bản phẩm thông tin KH&CN khác; 

§       Tổ chức và phát triển Sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet; phổ biến và cung cấp thông tin công nghệ;

§         Phối hợp thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác CSDL quốc gia về KH&CN, phát triển trợ công nghệ và thiết bị, các mạng thông tin KH&CN tiên tiến theo quy định của pháp luật;

§       Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê KH&CN;

§         Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu KH&CN tiên tiến trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

§       Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin, thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác CSDL quốc gia về KH&CN, chợ công nghệ và thiết bị theo quy điịnh;

§         Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

§      Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, CSDL về KH&CN; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện KH&CN;

§         Quản lý về tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của Cục theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

§         Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

 

 (Trích Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1416/QĐ-BKHCN ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).