THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để liên thông với Hệ thống Dịch vụ công quốc gia, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chuyển đổi sang hệ thống mới từ ngày 01/4/2022 theo địa chỉ dưới đây https://dichvucong.vista.gov.vn/

Giới thiệu

1- Báo cáo tổng hợp cần đóng như thế nào?

Báo cáo tổng hợp phải được đóng bìa cứng, mạ chữ vàng ở ngoài trang bìa, tên chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì ở gáy (Giống bìa luận án, luận văn). Trang bìa lót bên trong có chữ ký của chủ nhiệm nhiệm vụ, xác nhận của tổ chức chủ trì về việc đã hoàn thiện báo cáo theo kết luận của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức.


Thời gian thực hiện đăng ký kết quả nghiên cứu

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ được đánh giá nghiệm thu chính thức cấp cuối cùng. Chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm chỉnh sửa báo cáo (nếu có) theo ý kiến của hội đồng và thực hiện thủ tục đăng ký KQNC tại cơ quan đúng phân cấp theo quy định.

Phiếu đăng ký cần điền những gì?

Phiếu đăng ký cần được điền đầy đủ, chính xác tất cả các thông tin. Tên cơ quan chủ trì thực hiện và cơ quan cấp trên phải được thể hiện ở góc phía trên bên tay trái của phiếu. Phiếu đăng ký có hơn 1 tờ cần phải đóng dấu giáp lai.

Tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện như thế nào?

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước cần thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.
 

Nhiệm vụ KH&CN nào phải thực hiện đăng ký kết quả nghiên cứu?

- Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (một phần hoặc toàn bộ);
- Nhiệm vụ KH&CN được mua bằng ngân sách nhà nước (một phần hoặc toàn bộ);
- Nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

Trường hợp đồng chủ nhiệm

Có đầy đủ chữ ký của các chủ nhiệm nhiệm vụ ở Phiếu đăng ký, trang bìa lót báo cáo tổng hợp. Ngoài ra nộp kèm 01 bản sao ( không cần công chứng) bản thuyết minh nhiệm vụ có thông tin về đồng chủ nhiệm.

Đĩa CD-ROM phải ghi như thế nào?

  •  Đĩa CD-ROM bắt buộc phải có 2 file: 01 file báo cáo tổng hợp (nội dung file báo cáo tổng hợp giống/trùng khớp với báo cáo tổng hợp bản giấy, có cả bìa, đã được chắp nối vào thành 1 file. Không để rời nhành nhiều file, hoặc chương, mục). 01 file báo cáo tóm tắt.
  • CD-ROM bao gồm cả Phụ lục (nếu có): như bản đồ, bản vẽ, bài báo, sách chuyên khảo, số liệu điều tra khảo sát v…v bao gồm những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu có thể tư liệu hóa được.
  • Tất cả các file văn bản đều để ở dạng pdf.
  • Đĩa CD  không được đặt mật khẩu.